Sthayee Samiti Profile

Smt. Shila Das Sarkar
Sabhadhipati
Sri. Manoranjan Dey
Sahakari Sabhadhipati
Name Image Designation Contact No Email
 Sri Ganesh Mahali    Karmadhakshya, Bon "O" Bhumi Sanskar Sthayee Samiti  9733410982  
 Sri Debojit Sarkar    Karmadhakshya, Khudra Silpa, Bidyut "O" Achiracharit Shakti Sthayee Samiti  9002190883  
 Smt. Passang Deki Sherpa    Karmadhakshya, Khadya "O" Sarbaraha Sthayee Samiti  9609460687  
 Smt. Jacinta Lakra    Karmadhakshya, Sishu "O" Nari Unnayan Jana Kalyan "O" Tran Sthayee Samiti  9832415239  
 Smt. Asmaya Subba    Karmadhakshya, Matsya "O" Prani Sampad Sthayee Samiti  6295118515  
 Smt. Shefali Barman    Karmadhakshya, Siksha Sanskriti, Tathya "O" Krira Sthayee Samiti  9609791778  
 Sri. Santosh Kumar Barman    Karmadhakshya,Krishi Sech "O" Samabaya Sthayee Samiti  9832313927  
 Sri. Ratan Mohanta    Karmadhakshya, Jana swastha "O" Paribesh Sthayee Samiti  9735030128  
 Smt Padma Roy    Karmadhakshya, Purto Karya "O" Paribesh Sthayee Samiti  9735098396